تقویم نمایشگاهی دبی:

 

جشنواره خرید دبی – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 05 دی 96      26 December 2017

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه ایمنی و امنیت دبی Intersec – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 01 بهمن 96      21 January 2018

مکان: دبی

 

نمایشگاه تجهیزات دبی عرب هلث – امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 09 بهمن 96      29 January 2018

مکان: دبی

 

نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبی MEDLAB – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 16 بهمن 96      05 February 2018

مکان: دبی

 

نمایشگاه و کنفرانس دندانپزشکی دبی AEEDC – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 17 بهمن 96      06 February 2018

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه  غذای خلیج فارس – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 29 بهمن 96      18 February 2018

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه فناوری نوشیدنی دبی – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 08 اسفند 96      27 February 2018

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه فناوری دارویی دبی DUPHAT – امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 08 اسفند 96      27 February 2018

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه انرژی خورشیدی دبی – امارات متحده عربی

تاریخ برگزاری: 15 اسفند 96      06 March 2018

مکان: دبی

 

نمایشگاه  صنعت برق دبی MIDDLE EAST ELECTRICITY – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 15 اسفند 96      06 March 2018

مکان: دبی

 

 

نمایشگاه چوب دبی – امارات متحده عربی

 تاریخ برگزاری: 21 اسفند 96      12 March 2018

مکان: دبی