برترین افتخارات و مجوزات سان سیر

پروانه بهره برداری فعالیت بند ((ب))

گواهینامه عضویت انجمن صنفی کارفرمایان

پروانه فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی

گواهینامه نوبل سان سیر

گواهی نامه ثبت علامت

تقدیر نامه سازمان میراث فرهنگی

 گواهی صلاحیت ارائه خدمات فروش بلیط الکترونیکی